İletişim

0 (216) 375 77 77

Bize Ulaşın!

Bilgileriniz:

Mesajınız:

Mesajınız gönderildi. Bu bildirimi kapat.

Trafik Sigortası Teklifi Al

Kişisel Bilgileriniz:

Araç Bilgileriniz:

Kasko Sigortası Teklifi Al

Kişisel Bilgileriniz:

Araç Bilgileriniz:

Konut Sigortası Teklifi Al

Konut Bilgileriniz:

İşyeri Sigortası Teklifi Al

İş Yeri Bilgileriniz:

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Teklifi Al

Dask Sigortası Teklifi Al

Konut Bilgileriniz:

Sağlık Sigortası Teklifi Al

Kişisel Bilgileriniz:

Diğer Bilgileriniz:

Seyahat / Vize Sigortası Teklifi Al

Seyahat Bilgileriniz:

Ferdi Kaza Sigortası Teklifi Al

Diğer Bilgileriniz:

Tarım Sigortası Teklifi Al

Nakliyat Sigortası Teklifi Al

AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

MAYGOLD SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz, Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. adına veri işleyen iş ortaklarınca (Bundan sonra “İş Ortakları” olarak anılacaktır.) toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

 

TANIMLAR (KVKK Madde 3)                          

 

▪Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

▪Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

▪İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

▪Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

▪Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullnılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

▪Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

 

▪Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

 

▪Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

▪Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

▪Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.


VERİ SORUMLUSU VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kişisel verileriniz, poliçe ve teklif işlemleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile hasar süreçleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerinizin yönetilmesi ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat (Bundan sonra “Sigortacılık Mevzuatı” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

 

Bu kapsamda Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 

·         Çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması,

 

·         Çalışanlar ile akdedilmiş iş sözleşmelerinin ifası, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

 

·         Şirketimizin işletme faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,

 

·         Sigorta sözleşmesinin ifası kapsamında destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 

·         Sigorta sözleşmesinin lehtarı yahut ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere sigorta sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin verilmesi yahut ödemelerin yapılması,

 

·         Sigorta sözleşmesinin kurulması ve hasar durumunda gerekli hizmetlerin verilmesi için iş ortaklığı yapılmakta olunan gerçek kişi brokerlar, acenteler ve aktüerlerle Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. arasındaki sözleşmelerin kurulması ve hizmetlerin karşılıklı olarak ifa edilmesi,

 

·         İş ortakları ve/veya tedarikçiler ile ilişkilerin, sözleşme ve iş süreçlerinin yönetimi,

 

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

·         Poliçe teklifi oluşturulması, poliçelerin düzenlenmesi, poliçe yenileme tekliflerinin sunulması ve poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

·         Sigorta tazminatlarının hesaplanması, sigortalı veya lehtara ödenmesi ve rücu takibinin gerçekleştirilebilmesi,

 

·         Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi,

 

·         Muallak hasar dosyalarının takibi,

 

·         Prim ödemelerinin tahsilatına ilişkin işlemlerin yapılması,

 

·         Hasar dosyasının hazırlanması ve hasar sonucu ödeme mutabakatı yapılması,

 

·         Eksper ve ekspertiz raporlarının oluşturulup, eksper performans takibinin yapılması,

 

·         Reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi,

 

·         Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi,

 

·         Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,

 

·         Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,

 

·         Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi,

 

·         Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,

 

·         Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi,

 

·         Faaliyetlerin Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 

·         Şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi,

 

·         Sigortacılık Mevzuatı uyarınca risk değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Şirketimiz, özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak faaliyet yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır.

 

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

 

Kişisel sağlık verileri;

i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak,

ii. Genel ilkelere uygun davranmak,

iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 

·         Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası veya

 

·         Kamu sağlığının korunması,

 

·         Koruyucu hekimlik,

 

·         Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 

·         Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 

Sağlık Ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

 

Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. tarafından, kişisel verilerinizi işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve (2). maddede anılan hukuki sebeplere dayalı olarak yurt içi tedarikçiler (aktüerler, eksperler, asistans hizmet şirketleri, bilgi teknoloji hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti firmaları, danışmanlar vb), iş ortakları (reasürörler, acente vb), yetkili kurum kuruluşlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) vb.) ve diğer 3. kişilere (diğer sigorta şirketleri, sigorta ettiren kişi/kurum vb) aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ

 

Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Verilerin Toplanması:

 

Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. merkezinde veya çağrı merkezi, internet sitesi gibi bilumum dijital kanallar vasıtasıyla sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 

    İsminiz, TCKN’niz, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;

    Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;

    Araba, ev, aile veya seyahat planlarınıza ilişkin detaylar gibi yaşam tarzı ve sigorta ihtiyaçlarınıza ilişkin kişisel veriler;

    Özel nitelikli kişisel veriler,

    Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki bilgiler,

    Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

    Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır

 

(i) İlgili bireye Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde); ve

(ii) İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak.

 

Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Kişisel Verilerin Toplanması:

 

Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak kredi kuruluşları, servisler, diğer sigorta şirketleri, Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar, bankalar, brokerlar, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gibi resmi kurumlardan elde ediyoruz.

 

Anılan kişisel verilerinizi, sözleşme/poliçelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ya da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak KVKK madde 5/2 ve açık rıza vermeniz halinde sağlık verilerinizi KVKK madde 6/2 kapsamında işlemektedir.

 

Bu kişisel veriler, bir ürün, hizmet veya fiyat teklifi için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek, size özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

 

Münferit prosedür çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi sırasında mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

 

Bu kapsamda Kişisel veri sahipleri;

 

▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

▪ 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK'da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

 

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

KIŞISEL VERILERIN SAKLAMA SÜRESI

 

Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., kişisel verilerinizi, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

 

Buna ek olarak, Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.   

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

MAYGOLD SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

 

Adres              :Bahçelievler Mah. Zümrüt Cad. Leman Sok.No:18 Kat:1 Pendik/İST.

 

E-posta           : info@maygoldsigorta.com

 

Kep adresi      : …..

 

Telefon           : +90 216 375 77 77

 

Fax                  : +90 216 375 78 78

 

 

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ)

 

Yukarıdaki aydınlatma metnini okudum, anladım ve onay veriyorum.

               

 

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:

Adresimiz

Maygold Sigorta Aracılık Hizmetleri

Bahçelievler Mah. Zümrüt Cad. Leman Sok.
No:18 Kat:1 Pendik / İSTANBUL

Mesajlarınız İçin

E-Posta: info@maygoldsigorta.com

0 (216) 375 77 77

Faks: 0 (216) 375 78 78
Mesai Saatlerimiz
Hafta İçi: 09:00-18:00
Cumartesi: 09:00-12:00